บทความพระพุทธศาสนา

แหวนทนสิทธิ์ นวหรคุณ เนื้อเงิน โบราณ

18 พฤษภาคม 2019 | เครื่องราง

นอกจากวัตถุมงคลเครื่องยึดเหนียวจิตใจที่เป็นรูปพระพุทธเจ้าแล้ว คนโบราณยังไดัทำเครื่องรางองขลังในรูปแบบต่าง ๆ ออกมามากมาย ไม่ว่าจะเป็น ผ้ายันต์ ตะกรุด พิสมร ลูกอม แต่เครื่องรางชั้นสูงนั้นย่อมเกี่ยวพันกับพระรัตนตรัยเป็นหลัก คือพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ น้อมนำคุณแห่งพระรัตนตรัยมาสู่เครื่องรางที่ได้สร้างสรรขึ้นมา

แหวนทนสิทธิ์ นวหรคุณ เนื้อเงิน โบราณ
แหวนทนสิทธิ์ นวหรคุณ เนื้อเงิน โบราณ

แหวนทนสิทธิ์ นวหรคุณ เรียกสั้น ๆ ว่า “แหวนนพคุณ”

แหวนทนสิทธิ์ เป็นแหวนที่มีหัวแหวนที่สร้างขึ้นมาจากการเล่นแร่แปรธาตุ ที่เกจิในสมัยโบราณได้นำแร่ธาตุกายสิทธิ์ต่าง ๆ เช่น ทองคำธรรมชาติ เงิน ทองแดง ตะกั่ว ปรอท เป็นต้นมาผสมผสานกันเข้า ผนึกด้วยวิชาอาคมที่ได้สืบทอดกันมาแน่โบราณ กลายเป็นของทนสิทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ และเรียกสิ่งนี้แตกต่างกันตามแต่สำนักที่สืบทอดกันมา เรียกว่าปรอทบ้าง เมฆสิทธิ์บ้าง ฌานสิทธิ์บ้าง ส่วนอานุภาพนั้นมีทั้งที่เหมือนกันเป็นพื้นตามแต่ชนิดของโลหะที่นำมาผสมเข้าด้วยกัน จะแตกต่างกันบ้างตรงคาถาที่นำมาปลุกเสก ซึ่งแต่ละอาจารย์อาจจะเน้นอานุภาพที่แตกต่างออกไป บางอาจารย์เน้นแคล้วคลาดปลอดภัยเตือนภัยได้ บางอาจารย์เน้นคงกระพันชาตรี บางอาจารย์เน้นในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ บางอาจารย์เน้นทางด้านเมตตาค้าขายเป็นต้น

ที่เรียกว่า แหวนนวหรคุณ เพราะเมื่อนำของทนสิทธิ์นั้นมาตีหุ้มเป็นหัวแหวน ได้ตีซี่เงินหุ้มหัวแหวน ๙ ซี่ ซึ่งหมายถึงนวหรคุณ คือคุณของพระพุทธเจ้า ๙ ประการ จากบทพุทธคุณนั้นเอง อิติปิโส เก้าห้อง ก็เรียก ได้แก่

๑.อะระหัง หมายถึง เป็นผู้ดับเพลิงทุกข์ เพลิงกิเลสโดยสิ้นเชิง

บทนี้ใช้ด้านกันไฟทั้งปวง

๒.สัมมาสัมพุทโธ หมายถึง เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยตัวพระองค์เอง

บทนี้ใช้เป็นตบะเดชะเสริมสร้างสง่าราศี

๓. วิชาจะระณะสัมปันโน หมายถึง เป็นผู้พร้อมด้วยวิชาและจรณะ

บทนี้ใช้ด้านโภคทรัพย์โชคลาภ

๔. สุคะโต หมายถึงเป็นผู้ดำเนินไปได้ด้วยดี

บทนี้ใช้ในด้านการเดินทาง ทั้งทางบก น้ำ อากาศ

๕.โลกะวิทู หมายถึง เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง

บทนี้ใช้ภาวะนาเมื่อเข้าป่าหรือที่มืด

๖. อนุตตโร ปุริสะทัมมะสารถี หมายถึง เป็นผู้ฝึกบุรุษผู้ควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า

บทนี้ใช้ทางมหาอำนาจ ตวาดผี

๗. สัตถาเทวะมนุษานัง หมายถึง เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

บทนี้ใช้ทางเมตามหานิยม สมณะ ขุนนางเอ็นดู

๘. พุทโธ หมายถึง ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

บทนี้ใช้ภาวนาอารมณ์ ทำให้ไม่ตกต่ำอับจน

๙. ภะคะวา ติ หมายถึง เป็นผู้จำเริญ จำแนก ธรรม สั่งสอนสัตว์ดังนี้

บทนี้ใช้ในทางป้องกันภยันอันตรายอันจะกระทำแก่เรา ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ อมนุษย์ อสูรกาย สัตว์เดียรฉาน ป้องกันการประทุษร้ายเหล่านั้นได้ ทั้งสิ้นแล

หรือสรุปโดยย่อเป็นองค์ภาวนา คาถานวหรคุณ ก็คือ “อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ”

นั่นคือเป็นหัวใจพระพุทธคุณนั่นเอง

ฉะนั้น คงไม่ต้องสงสัยว่าอานุภาพแห่งแหวนทนสิทธิ์ นวหรคุณ ซึ่งเพียบพร้อมทั้งวัตถุธาตุทนสิทธิ์ที่ยอดเยี่ยม ที่เป็นสุดยอดโลหะกายสิทธิ์ เพียบพร้อมด้วยพระพุทธคุณอันยอดเยี่ยมนั้นจะมาอานุภาพมากเพียงใด

แหวนทนสิทธิ์ นวหรคุณ เนื้อเงิน โบราณ
แหวนทนสิทธิ์ นวหรคุณ เนื้อเงิน โบราณ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง